📦 Uzmanību! Iespējama pasūtījumu kavēšanās. Vairāk informācijas
📦 Uzmanību! Iespējama pasūtījumu kavēšanās. Vairāk informācijas
Latvia

Garantijas nosacījumi

Garantija ir paredzēta precēm, kas ir iegādātas SIA "Lemona Latvija". 

Garantija sākas no preces pārdošanas/nodošanas datuma, ja vien līgumā nav noteikts citādi. 

Visi garantijas nosacījumi tiek piemēroti saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības likumiem. Pircējam ir tiesības iesniegt ziņojumu vai pieteikt pretenziju par preces neatbilstību prasībām un atklātiem preces bojājumiem likumā noteiktajā Pārdevēja atbildības laikā, t.i. 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no preces iegādes brīža. 

Ja preces tiek izmantotas Pircēja uzņēmējdarbības vai komercdarbības nodrošināšanai, uz preču garantiju netiek attiecināta patērētāju tiesību aizsardzības likumdošana un Pircējam ir tiesības iesniegt ziņojumu vai pieteikt pretenziju par preces neatbilstības prasībām un atklātiem preces bojājumiem 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no preces iegādes brīža, ja vien līgumā nav noteikts citādi.Pirms preces lietošanas uzsākšanas nepieciešams uzmanīgi izlasīt tās garantijas nosacījumus, lietošanas instrukciju, visu garantijas periodu jāsaglabā preces pirkšanas dokuments.

Katras Pārdevēja pārdotās preces galvenās īpašības un garantijas laiks ir norādītas preces aprakstā interneta veikalā www.lemona.lv.

Garantija var nebūt spēkā, ja tiek pārkāpti zemāk minētie garantijas nosacījumi un/vai ierīces lietošanas instrukcija. 

Svarīgi: Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk norādītos garantijas nosacījumus un lietošanas instrukcijas. Ierīces garantijas laikā ir nepieciešams saglabāt pirkuma dokumentu.

Garantijas saistības tiek pārtrauktas šādos gadījumos

  1. Dabas stihiju (zibens, plūdu, zemestrīču, ugunsgrēku), neatbilstošu ekspluatācijas apstākļu, lietotāja nodoma vai neuzmanības izraisītu darbības traucējumu gadījumā;
  2. Ja rodas darbības traucējumi nelikumīgu, neatbilstošu sprieguma avotu, elektrotīkla darbības traucējumu dēļ;
  3. Bojājumi, ko radījuši svešķermeņu iekļūšana ierīces iekšpusē, smiltis, šķidrums (korozija, oksidēšanās), pārtika, kukaiņi u.c.; neievērojot ierīces lietošanas instrukcijā paredzētos ierīces lietošanas noteikumus;
  4. Bojājumi, kas radušies pēc iegādes, ierīcei nokrītot, atsitoties, vai ierīces transportēšanas laikā, kad ierīci transportē pats klients;
  5. Bojājumus, kas radušies, novērsa neautorizēts servisa darbinieks/ražotāja persona.

Garantijas saistības nav spēkā šādos gadījumos

  1. Ierīce tika apzināti bojāta, izjaukta;
  2. Ierīce ir salūzusi nelegālu programmu instalēšanas, uzlaušanas dēļ.
  3. Ja izstrādājuma darbības traucējumu vai nepareizas darbības cēlonis ir vīrusu programmu darbība.
  4. Ja kļūme radās, izmantojot izejmateriālus, piederumus, kurus ražotājs nav ieteicis.
  5. Ierīce lietota, neievērojot lietošanas instrukciju un garantijas talona noteikumus.

Preces nodošana garantijas remontā

Pēc iegādātās preces vainas konstatēšanas lūdzam preci nogādāt SIA "Lemona Latvija" veikalā Krasta ielā 105, Rīgā, tālr. +371 6760 5495, e-pasts [email protected]

Par garantijas servisa jautājumiem pircējs var sazināties e-pastā [email protected]

Ražotāja vainas dēļ radušās kļūdas garantijas servisa sniegšanas laikā tiek novērstas 7-28 kalendārās dienās no preces piegādes garantijas servisu sniedzošajam servisam. 

Ja garantijas remontam nepieciešamā detaļa jāpiegādā no ārvalstīm vai prece tiek piegādāta ražotājam, garantijas servisa termiņš var būt ilgāks par 28 dienām. Visos gadījumos mērķis ir garantijas servisu veikt pēc iespējas īsākā laikā.

Preču garantijas servisu veic UAB "Lemona" Garantijas servisa nodaļa.

Cita informācija

Pieprasījumus vai sūdzības par mūsu tiešsaistes veikalā iegādātajām precēm vai pakalpojumiem varat iesniegt elektroniskajā patērētāju strīdu izšķiršanas platformā - http://ec.europa.eu/odr/

Ar detalizētiem interneta veikala www.lemona.lv pirkšanas un pārdošanas noteikumiem varat iepazīties šeit.


Mēs sameklēsim risinājumu katram klientam!

Mēs piedāvājam plašu preču sortimentu mūsu internetveikalā. Nevarat sameklēt īsto risinājumu vai ir citi jautājumi? Sazinieties ar mums!


Kontakti fiziskām personām

+371 6760 5495 vai [email protected]

Kontakti juridiskām personām

[email protected]